Oppdag -servere

Vi kopler Discord-servere og mennesker 🤝

Serveradministrator? Legg til serveren din!
DISBOARD er stedet man kan liste/finne Discord-servere.
Finn og bli med i noen av de kjempekule serverne her.
Eller logg inn og legg til serveren din hvis du eier en. 😎

Kategorier og Populære stikkord

Nylige bumpede Discord-servere

See all Discord servers

629,570 servere totalt

Welcome to the Moonlit Sea!
---------------------
Enjoy bonding with people of the same species, selected by you! Species is a concept for you to earn points. You can earn points for your species through species events, and earn points for yourself by doing regular events.

Our community is small and tight-knit, unlike a large server you can drown in (excuse the pun). Our server is non-toxic, and a secure welcoming place!

Enjoy our ocean themed server from themed channel names to real-life ocean zones for level roles.

Enjoy popular bots such as OwO, and Dank Memer with rob/heist disabled!
-----------------------
We hope you swim by soon!
Hey, do you like SCP's? If you don't what the hell are you doing? If you don't know what SCP's are, SCP stands for Secure Contain and Protect. SCP's are basically anomalies which mostly do harms to both humans and animals. they are kept in a Secured, Contained and Protected area to not let any other humans outside the world interact with it. Though SCP's are completely fake, and are not real.

Here in this server, you will be able to talk about your favourite SCP's and have real fun!

We have:
-Fun Bots!
-Active Moderators watching at 24/7
-Emoji's
-SCP of the Day channel!
-Partnership

And Much More that you can check out when you join!
Looking for a positive, aesthetic server? Then Indie Playground is for you!

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

About our server :
ଘ-ੈ✩‧。˚Indie's Playgroundˎˊ

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

୨୧ we do give-a-ways of discord nitro, bloxburg cash, and more roblox give-a-ways!
୨୧ positive server
୨୧ looking for partnerships
୨୧ sfw chats! **no nsfw channels**
୨୧ we do not condone any racist or homophobic behavior
୨୧ aesthetic layout
Marvel Cinematic Universe is for fans who want to meet other MCU fans. Want to stay updated with news about the MCU? You could have it from us! Want to talk about MCU Movies, Comics, Heroes or random topics? Join our community and start a conversation!

“It’s an imperfect world but it’s the only one we got” - Tony Stank
My server is a fun welcoming place for chill gamers and non gamers if you wanna talk about you favorite fortnight tick shot or favorite anime go ahead if your under 13 be carful of others I have one or two bots and a good amount of admins so if you post something inappropriate I will deal with it myself. If you have a problem say something and we will investigate I hope you will have a good time see you there.
We are an active community for discussing and teaching programming/ethical hacking.
Everyone is welcome!
Some of the things we have include:
--> Resources for learning both hacking and programming
--> Active community that always helps new people.
--> Our own bot with useful commands.
--> Specific channels. Everything from just asking questions to memes.
--> No judging whatsoever.
--> Active staff.
--> We promote free speech. The rules are made accordingly.
--> No racism/homophobism. I know I spelled it wrong.

-As you see, we are just a fun community that wants to help more people learn.
-Even if you are already advanced in programming or hacking, you can still join and help us get more people interested in learning these skills!Nytt!
Shredz is a Call of Duty gaming clan that fight together and create clips together. We play MW 2019 and Cold War when released.
𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙃𝙤𝙡𝙙𝙚𝙣 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙮

𝘏𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺, 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘛𝘪𝘵𝘢𝘯𝘴 𝘪𝘴 𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘶𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘈𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘺. 𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘪𝘵𝘴 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘨𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘤𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘤𝘭𝘶𝘣𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘳𝘶𝘯, 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘮𝘢𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘵𝘩𝘭𝘦𝘵𝘪𝘤𝘴 𝘵𝘦𝘢𝘮𝘴. 𝘏𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘵 𝘏𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯, 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘴 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴𝘯’𝘵 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘥𝘳𝘢𝘮𝘢. 𝘚𝘢𝘥𝘭𝘺, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘨𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘢 𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘱𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘪𝘵𝘴 𝘣𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘦𝘴𝘵 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴, 𝘝𝘪𝘦𝘯𝘯𝘢 𝘓𝘢𝘮𝘰𝘯𝘵. 𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘳 𝘣𝘰𝘥𝘺 𝘸𝘢𝘴 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘢 𝘧𝘦𝘸 𝘸𝘦𝘦𝘬𝘴 𝘢𝘨𝘰 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘳𝘺𝘴𝘵𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘷𝘦 𝘭𝘢𝘬𝘦, 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘺𝘯𝘰𝘱𝘴𝘪𝘴 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘢𝘭𝘦𝘥 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳. 𝘈𝘭𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴 𝘥𝘪𝘥𝘯’𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘱, 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘨𝘳𝘪𝘦𝘷𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘸𝘢𝘺 𝘢𝘴 𝘝𝘪𝘦𝘯𝘯𝘢 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘣𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘨𝘪𝘳𝘭 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘢𝘴 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢𝘭𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘣𝘰𝘥𝘺. 𝘞𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘦𝘳 𝘴𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘧𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘶𝘵 𝘸𝘩𝘰 𝘮𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘳? 𝘈𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘭𝘰𝘺𝘢𝘭? 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘧 𝘰𝘯𝘦 𝘬𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘝𝘪𝘦𝘯𝘯𝘢? 𝘖𝘯𝘭𝘺 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘵𝘦𝘭𝘭, 𝘣𝘶𝘵 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘵 𝘏𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘦𝘥. 𝘌𝘷𝘦𝘯 𝘪𝘧 𝘪𝘵’𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘭𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘮𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥𝘯’𝘵 𝘣𝘦 𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘺𝘸𝘢𝘺𝘴. 𝘎𝘰𝘰𝘥 𝘭𝘶𝘤𝘬! 𝘞𝘦 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘪𝘵 𝘩𝘦𝘳𝘦, 𝘯𝘦𝘸 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴.

———————————————————————


➩𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘓𝘎𝘉𝘛𝘘 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘭𝘺
➩𝘸𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘧𝘶𝘯 𝘣𝘰𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘮𝘰𝘫𝘪𝘴!
➩𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘪𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨.
join to get a free potato 🥔!
Arabic / English only.
!! بنتكلم عربي يستااااااا
Welcome to Fortnite Boxfights And Wagers.
Here we offer:
-Legit players that will not scam you.
-Scam-Free Report system
-Helpful Staff (Owner)
-Chat Mod Applications
-Regular Boxfight channels if you do not want to wager
-Non-Toxic community
If you want to find Fortnite Wagers, JOIN HERE!
T̶̛͔̗͇̫͒̂̅͋̃͆̚h̴̢̛̺͖̬̳̝̼͇̪̣̿̏̾͗̍̿̒̌͝ë̶̩̊́r̵̛͔̙͕͉̊̊̽͛͜͝e̷̤͓̫̯̦̭̯͙͉͇̍͛̑̀̏ ̴̘͙̝͍̝̂̉̋͆̕i̶̠͚͖͔̙̲͔̅̏̂͒̍̕ͅs̷̼̳̻̤̯̓͋̔̈́̐̾͘͜ ̴̧̨͙̱̤̹͇͂͋͊̽̐̕͘͘͝n̸̨̛̫̟͚͕̬̰̺̦͆͐̈́̽́͘̚͝ͅö̸̧̫͚͉͎͓̥̗̞̰̀̒̉̓̒̽͝ț̷͉͖̣͕̻̜̓́͐̓̃̕h̷̨̻̠̦̃̾́̀͛̐̌̀͝į̵̨̜̰͎̣̙̙̟̘̿̈́ṋ̷̨̨̨̱̀̓̽̏͝g̵̬͓̰͚̦͎̼̬̓́̔̃͠ ̸̭͇̲̮̑̾̈́̏́̅y̷̧͎͚̰̞̬̭̥̪̆̍̽̋͛̓̒o̷̘̳̦̦͔̮̾̓̏̑ù̷͍̫̜̙̩ ̸̳̮̘͕̗̖̬͖͖̤̂̽̃̒͗͌n̴̬͚̼̫̗̙͕͐̽̐̇̊͊͐̾͠ë̴̼̞͛̕é̴̞̤̤͙̪̙̪̼̈́͝d̶͍͔̙̬̼͈̋̐̈́͛̈́̃̕ ̵̧̳̮̙̠̯̣̃̇͒̈́̆͝͠t̶̢̢̻͉̰͑̅ơ̷̰͈̯̹̍̐̚͝͝ ̷̺̹͑͜ḱ̷̫̜̱̺̺̖̝͜͝ṋ̴̞͂͒̾̃̉̂͊͘o̸̤̪̻̭̲̘̘̱͐͛̈́̚̕͠͝w̵͍̿̍̈̐̋͠ͅ ̵͎̮̟̦͙̥̯̹̃͝a̵̱̻̗̰̬̙̯̜̽͊͒̆b̷̫͔͊̈͛́̎͛͂̆͜o̸͙̠̎̇͊̐̕̕͝ų̸̖͉͈̝̙̫̞̔͜ţ̴̗͓̰̭͚̙̪͗̄̾͘͠ͅ ̵̝̝͋̽̌̆͂̓̚͝ừ̷̲̟̗̘͚̭̤̆͜ṣ̷̨̘̠̬͎͍͔̻͐͗̑͋̈́͆̑͐̕.̷̠̦̺̗̼̦͇͙̬̐̈͝ ̷̡͙͕̬̻̥͙͇̭͍͂̂̿̍̈́̈́̄̓̉̒J̷͉̻̮̭̝̌́ơ̷̻̰̻̮̲̪̞̎͊͐̉̈́̈̕į̴̨̥̜̟̩͉̫̐͗̕n̵̢̪̼͌́̊̈͆̌̍̔ ̷̦̊̃̍̎̾̓̕ư̶̛̄͋̓̈̈́͜͝s̷͚̻͙͖̙̦̤̄.̸̭̀̽̀̀̔͋̃̉̉.̶̼̈̕.̸̮͒̇̀̐̈̾̈́̕
Welcome to The Amazing world of Discord! A server for us Gumball fans!

(This server was originally made 4 or 5 months ago, but have to delete due to a old admin nuking it)

Hope you have a good time!

be sure to introduce yourself so you can have access to this server
Apollo | Mc is a server started back in 2020, focusing on Bot games. Here's what we have to offer:

• 🐸 Dank Memer • Giveaways (1-2M Daily) • Rob Disabled
• 🤖 Fun Bot Games • Idle Miner • Owo • Unbelievable • Mudae
• 🔢 Activities • Counting
• 🏆 Level Rewards • Self Roles • Exclusive Chat

So why not join? There's at least something for you here.
Welcome to RAVE BABES!!💖☯️ We support witches furrys raving kandi and so much more!! If you join we hope you have the best possible time you can!💗🌸
♡ Are you stuck on your homework or studying and you cannot find any help? or maybe you want to help people? if so,
We welcome you to Rescue Homework, the main goal of this server is to help you with homework, study for tests and help with your stress. ♡

We are almost all students who are trying to help each other out. The reason we are doing this is to help ourselves and others do well in school. Here we don't judge anyone based on their skill levels or what they need help with.
In our server we have:
☕️ Study groups
☕️ Voice channels
☕️ A very friendly community and staff
☕️ Fun events
☕️ and so much more coming to give you our fullest
Come join us!

*We don't help with tests or quizzes!! and we help people do their assignments, we don't do it for them

Discord-serveranmeldelser

See all Discord reviews

140,081 anmeldelser totalt

1
Dirakos Dirakos
Anmeldelser
Super Serveur
J'ai payer 10e pour le e-whoring et me suis remboursé de presque 20x plus en seulement 1 semaine. C'est vraiment un serveur génial !!
6 dager sia
1
polyphloisboisterous polyphloisboisterous
Anmeldelser
Weird but cool
Weirdest fucking server I've been in but in the best way possible... Good owner and good mods. 69/10 would recommend.
10 dager sia
3
eli eli
Anmeldelser
BEST ACNH GIVEAWAY/EVENTS SERVER!
This server is doing so much giveaways daily and doing different types of events every now and then! I have won around 5 or more giveaways now and its like my second week here!! I definitely recommend this server if you play acnh and want to have fun (:
23 dager sia
Little Lili Little Lili
Anmeldelser
Best Animal Crossing Server
Other than the massive animal crossing server like Nookazon, i think Nook foundation is hands down the best community server for animal crossing, the staff team is very proffesionnal and there are many giveaways practically every minute that are legit ! 10/10 honestly didn't think it was possible to get this good with a server
26 dager sia
7 3
Lettuce Lettuce
Anmeldelser
Nice review
This server is very nice. The people are very nice. The mods are very nice. Really like the nice atmosphere that this nice server provides. Very nice!
109 dager sia
3
Doubee Doubee
Anmeldelser
Cenário de Amor
Posso dizer em palavras resumidas que o HooneyMoon é um dos grupos de Discord mais incrível que tive a sorte e oportunidade de conhecer. Desde a Administração que é completamente responsável, eficiente e amorosa e que reflete bem o cenário do grupo onde se dar e recebe carinho e amor com igualdade e respeito.
115 dager sia
Styles21 Styles21
Anmeldelser
An amazing server
A very robust server with many channels or users to post and interact in.

This server also has a wide variety of content both SFW and NSFW. It’s definitely worth checking out! All of the content sections are regularly updated.
158 dager sia
1
BlackHawk414 BlackHawk414
Anmeldelser
BlackHawk414
This server is amazing. Everyone is nice and chatty. Everyone is also supportive. Definitely a 10/10
179 dager sia
2 1
ben. ben.
Anmeldelser
epic
this server is so scary i pee and i enjoy that a lot thank you totallytubular you should join :)
216 dager sia
2
dangitbobby67 dangitbobby67
Anmeldelser
Great Community
This community is the best community for roleplay out there by far in my opinion.
324 dager sia
6 3
Leo Kaye Leo Kaye
Anmeldelser
literally the safest multiple server ive been in
there's no evidence of that stuff happening in the negative reviews ._. usually you can figure out if a mods corrupt by using the search bar and seeing what their interactions are like, but theres literally nothing indicating the mods or owners are remotely abusive. theyre actually pretty good about keeping drama down and members safe. chances are, if you got banned, it was probably for a good reason. i hope i wont have to eat my words, but its looking like i probably wont.
444 dager sia
Coffee Coffee
Anmeldelser
Holy Moly!
I'm going to say the elephant in the room. Climax is THE next big thing. Gods? That's cool! And Atlantis! Like it's all that and a bag of chips! xD
508 dager sia