Сервера Остальное

Discord servers categorized as Остальное

Показано (от 97067) из 1-24 серверов
Nitro pub est un serveur publicitaire avec des rewards d’abonnement !!! Et des très bonne rewards de boost ! Pour en savoir plus on si vous ne comprenez pas tout, mp le fondateur.
A server welcoming all furry or not. We'd be happy to have you. Keep it safe for work. We have fun activites such as pokecord, game nights that may or may not include scribble.io and kahoots and maybe other stuff. Arts, writing, roleplay, and much more... you are allowed to suggest stuff as well.
Hello, everyone! My name is Chris, and this is my humble roleplay server!

Here, in our School, we strive to perform! Anything less than perfection for our members is not good enough. Here, we have:

- Democratic rule enforcement! Rather than allow the consequences be doled out at the discretion of corrupt admin, we let the general do it! This way, more people are happy.

- Active and accepting community! We love meeting and talking to new people! No matter what flaws you have, you don't need to be scared of being excluded!

- Innovative OC creation and storage! With our unique character shelving, it's easy to keep track with everyone's personas! You won't be confused by who's who ever again!

- And much more! Leveling rewards, fun bots, custom name coloring, you name it!

Welcome to Deanna's School of the Magically Gifted, we hope you enjoy your time here!

UPDATE: 5/5/2020
Please keep in mind we are accepting of all literacy levels. You may see some roleplay with bad spelling, formatting, or length. This is the severe minority of our server and most of our members like a 1-paragraph length or more.

》 LEVEL 2 BOOSTED 《
⊴⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊵
》 Welcome to Animosity, this is a server created for people to meet others and make friends! This server has a wide variety of Hentai categories and bots to keep our members active. 《
⊴⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊵
◈ We have very lenient moderation and non restrictive rules! ❥

◈ We'll partner with any server and have no partnership requirements ❥
⊴⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊵
『 CURRENTLY LOOKING FOR PARTNER MANAGERS AND STAFF 』


This is the Party Server
We like to have fun and be crazy
Here you can make new friends and just have a bit of fun!
We play some fun games like one of us streams maybe a game on jackbox.tv and we get our phones and play
We also have been playing UNO and have a points leaderboard which makes it even more fun!
We also have a party and many more events
We hope to see you there!!
Новый!
this is a rp/hangout which is lgbtq+ that can help you throughyour hard times and can cheer you up and if i find any admins abusing their power then i will demote them to moderator
Новый!
Hii! It’s a server french and english welcome!!!
Its a super new server on discord♥️
✨ Bienvenue au Senpai Land! ✨

Ici vous pourrez discuter de façon chill et partager vos avis et photos dans les différents salons aux autres membres du serveur ♥

Libre à vous de servir ou de vous servir ~~

Excepté aux mineurs, le serveur est ouvert à tous !
Новый!
─ dani’s portal ୨୧
︶︶︶︶︶︶︶
┊ ┊ ┊ ➶ 。˚
┊ ┊ ˖✧˚
┊ ➷ ⋅ 🧚
🌸

╭ ・🐰 ⸝⸝﹔mass with unique servers
│ 🍄 ˖˚﹒find pms and get hired
│ 🐑 ˖˚﹒easy ticket system
│ 🌈 ˖˚﹒lots of positive reviews
╰ ・🦋 ⸝⸝﹔ organized & aesthetic

・https://discord.gg/FxgVQrJ
・https://bit.ly/3eyw8W2
This is a server for memes,freinds and so much more,it’s very friendly server,it has a nsfw room if you wish to be nsfw
(Warning: Dank Memers prefix is fuzz not pls here :) Hey! Looking for a server with friendly staff, nice community and not overflowed with 12 year olds which dont listen to anything you say? This is the right place.
What we have to offer:
- Dank Robbing
- Counting over 1300
- Dedicated staff
- Active community
- A specific channel just for roadman fuzz memes!
★ 【Welcome to After August!】 ★
ᴀꜰᴛᴇʀ ᴀᴜɢᴜꜱᴛ ɪꜱ ᴀ ᴢᴏᴍʙɪᴇ ᴀᴘᴏᴄᴀʟʏᴘꜱᴇ ʀᴏʟᴇᴘʟᴀʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ʙᴀꜱᴇᴅ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱᴛᴀᴛᴇ ᴏꜰ ᴛᴇxᴀꜱ. ᴡᴇ ꜰᴏᴄᴜꜱ ᴏɴ ʀᴇᴀʟɪꜱᴍ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴄɪᴠɪʟɪᴀɴ ᴀꜱᴘᴇᴄᴛ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴀᴘᴏᴄᴀʟʏᴘꜱᴇ, ᴀɴᴅ ɪᴛ'ꜱ ꜱᴇᴛ ɪɴ ᴀɴ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱᴇ ᴡʜᴇʀᴇ ᴢᴏᴍʙɪᴇꜱ ᴡᴇʀᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ɪɴᴠᴇɴᴛᴇᴅ. ꜱᴏ, ᴡᴇ'ᴠᴇ ᴏᴘᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴄᴀʟʟ ᴛʜᴇᴍ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ʙᴜᴛ ᴢᴏᴍʙɪᴇꜱ!

★ 【Lore】 ★
ɪɴ ᴀᴜɢᴜꜱᴛ 2011, ᴛʜᴇ ᴇɴᴛɪʀᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴇɴᴅᴜʀᴇᴅ ᴀ ᴍᴀꜱꜱɪᴠᴇ ᴄʀɪꜱɪꜱ. ᴀʟʟ ᴀᴛ ᴏɴᴄᴇ, ᴇᴠᴇʀʏ ꜱɪɴɢʟᴇ ʜᴜᴍᴀɴ ᴡᴀꜱ ɪɴꜰᴇᴄᴛᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴀɴ ᴜɴɴᴀᴍᴇᴅ ᴠɪʀᴜꜱ. ᴛʜᴇ ᴠɪʀᴜꜱ ʀᴇᴍᴀɪɴꜱ ᴅᴏʀᴍᴀɴᴛ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ɪᴛ ᴅᴏᴇꜱɴ'ᴛ ᴋɪʟʟ ʏᴏᴜ, ɪᴛ ᴅᴏᴇꜱɴ'ᴛ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜ ꜱɪᴄᴋ, ɪᴛ ᴅᴏᴇꜱɴ'ᴛ ᴅᴏ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ. ɴᴏʙᴏᴅʏ ᴇᴠᴇɴ ᴋɴᴇᴡ ᴛʜᴇʏ ᴡᴇʀᴇ ɪɴꜰᴇᴄᴛᴇᴅ, ᴜɴᴛɪʟ ꜱᴜᴅᴅᴇɴʟʏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡᴇʀᴇ ʀᴇꜱᴜʀʀᴇᴄᴛɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴇxᴛʀᴇᴍᴇ ᴄᴀɴɴɪʙᴀʟɪꜱᴛɪᴄ ʙᴇʜᴀᴠɪᴏʀ. ɪɴ ᴀ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ᴏꜰ ᴅᴀʏꜱ, ᴛʜᴇ ᴘᴏᴘᴜʟᴀᴛɪᴏɴ ʜᴀᴅ ʙᴇᴇɴ ᴡɪᴘᴇᴅ ᴏᴜᴛ ᴀɴᴅ ᴛᴜʀɴᴇᴅ ɪɴᴛᴏ ʙɪʟʟɪᴏɴꜱ ᴏꜰ ᴅᴇᴀᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ᴄᴀᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ʟɪꜰᴇ. ᴛʜᴏꜱᴇ ᴡʜᴏ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʟɪᴋᴇʟʏ ʟᴏꜱᴛ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘʀᴏᴄᴇꜱꜱ.

ɪᴛ'ꜱ ɴᴏᴡ ᴊᴜɴᴇ ᴏꜰ 2013, ᴀʟᴍᴏꜱᴛ ᴛᴡᴏ ʏᴇᴀʀꜱ ᴀꜰᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴍᴀꜱꜱɪᴠᴇ ᴏᴜᴛʙʀᴇᴀᴋ. ᴛʜᴇ ᴠᴀꜱᴛ ᴡᴀꜱᴛᴇʟᴀɴᴅ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴀᴅ ʜᴀꜱ ᴛᴀᴋᴇɴ ɪᴛ'ꜱ ᴛᴏʟʟ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴏʀꜱ. ꜱᴏᴍᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ꜰᴏʀᴍᴇᴅ ɢʀᴏᴜᴘꜱ, ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛɪᴇꜱ, ᴀɴᴅ ᴀʟʟɪᴀɴᴄᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ᴏᴛʜᴇʀ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴏʀꜱ. ᴏᴛʜᴇʀꜱ, ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ᴛᴏ ɢᴏ ᴏɴ ᴛʜᴇɪʀ ᴏᴡɴ ᴏʀ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇɪʀ ꜰᴀᴍɪʟɪᴇꜱ. ꜱᴏᴍᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴜʀɴᴇᴅ ᴛᴏ ᴋɪʟʟɪɴɢ, ᴘɪʟʟᴀɢɪɴɢ, ᴀɴᴅ ᴅᴇꜱᴛʀᴏʏɪɴɢ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ ᴘᴀᴛʜ ᴛᴏ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴇ.

★ 【What do we have to Offer?】 ★
★ ᴀ ꜰʀɪᴇɴᴅʟʏ, ᴡᴇʟᴄᴏᴍɪɴɢ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴀɴᴅ ꜱᴛᴀꜰꜰ ᴛᴇᴀᴍ!
★ 11 ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ᴛᴏᴡɴꜱ/ᴄɪᴛɪᴇꜱ ᴛᴏ ᴇxᴘʟᴏʀᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱᴛᴀᴛᴇ ᴏꜰ ᴛᴇxᴀꜱ!
★ ᴀ ɢʀᴏᴡɪɴɢ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ᴡɪᴛʜ 250+ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ!
★ ᴀ ꜱᴛᴀꜰꜰ ᴛᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ɪꜱ ᴡɪʟʟɪɴɢ ᴛᴏ ʟɪꜱᴛᴇɴ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ꜱᴜɢɢᴇꜱᴛɪᴏɴꜱ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴꜱᴛʀᴜᴄᴛɪᴠᴇ ᴄʀɪᴛɪᴄɪꜱᴍ!
★ ꜱᴛʀɪᴄᴛʟʏ ᴄɪᴠɪʟɪᴀɴ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴏʀꜱ, ᴍᴇᴀɴɪɴɢ ᴡᴇ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅɪɴɢ ᴍɪʟɪᴛᴀʀʏ/ꜱᴡᴀᴛ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ!
★ ᴀ ᴠᴀʀɪᴇᴛʏ ᴏꜰ ᴏᴄ ᴛᴇᴍᴘʟᴀᴛᴇꜱ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ
★ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ᴋɪɴᴅꜱ ᴏꜰ ᴡʀɪᴛɪɴɢ ꜱᴛʏʟᴇꜱ, ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ꜱᴇᴍɪ-ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴇ
★ ᴏᴜʀ ᴠᴇʀʏ ᴏᴡɴ ꜱᴘʀᴇᴀᴅꜱʜᴇᴇᴛ ꜰɪʟʟᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ ᴏɴ ᴏᴜʀ ꜱᴇʀᴠᴇʀ!
★ ꜱʟɪᴄᴇ ᴏꜰ ʟɪꜰᴇ, ᴡʜɪᴄʜ ᴍᴇᴀɴꜱ ᴏɴʟʏ ʜᴜᴍᴀɴ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ ᴀʀᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ
★ ʜᴜɢᴇ ᴇꜱᴛ ᴀɴᴅ ɢᴍᴛ+1 ᴘᴏᴘᴜʟᴀᴛɪᴏɴ!
★ ᴀ ꜰᴀɪʀʟʏ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀ!
★ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʟꜰ-ʀᴏʟᴇꜱ ᴛᴏ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ꜰʀᴏᴍ!
★ ꜰʟᴇxɪʙʟᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴀɴᴅ ɢʀᴏᴜᴘ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ!
Wir sind das Linke Forum, unser Server ist ein Server für alle Linken Strömungen und soll eine freie Diskussion unter linken ermöglichen. Links sein bedeutet für uns egalitäre, humanistische Werte + Antikapitalismus. Wenn du diesen Zielen zustimmst, dann komm auf unseren Server!
Hey you! Yes you! Are you looking for a Roblox Skyblock based server? Well SkyblockTG is the place for you!
We have many channels, we do weekly drops and more! Join Us!
𝕊𝕥𝕒𝕣 𝕎𝕒𝕣𝕤: 𝔸𝕗𝕥𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕆𝕣𝕕𝕖𝕣

[❗️ ❕OC AND CANNON FRIENDLY❗️ ❕]

Hello! we are your general roleplaying server that is supportive with caring staff that will always be on for you. Full support for new roleplayers and new comers for the Star Wars community. We are fully dedicated to bring your ideas to our roleplay to let your dreams of your characters join the travels of being a Sith or Jedi... Or even a bystander/neutral come true while maintaining a overall good community.

We have verified bots to help with fair combat so no god mode is possible.
☄️A Tupperbox bot so you can organize your characters.
☄️Easy going lore for you to follow with little confusion.
☄️24/7 support on any questions you may have
☄️Not so strict roleplay so you can have no anxiety of inputting your character to the travels.
☄️A free range of cannon characters (With auditions) for you to chose from if you chose not to make your own.
☄️And - a lot more!☄️

We are happy to take in you in young one.
❗️ ❕ Partners for our roleplay server are welcome long as you request with a dm.❗️ ❕
𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙇𝙖𝙫𝙞𝙨𝙝!
𝘓𝘢𝘷𝘪𝘴𝘩 𝘪𝘴 𝘢 𝘳𝘢𝘱𝘪𝘥 𝘨𝘳𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦!
𝘐𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳:
𝘓𝘰𝘸 𝘔𝘰𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
𝘌-𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘌-𝘣𝘰𝘺𝘴
𝘚𝘦𝘭𝘧-𝘈𝘴𝘴𝘪𝘨𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘙𝘰𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘊𝘰𝘭𝘰𝘳𝘴
𝘈𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘵𝘴
𝘕𝘪𝘵𝘳𝘰 𝘎𝘪𝘷𝘦𝘢𝘸𝘢𝘺𝘴
𝘊𝘢𝘯'𝘵 𝘸𝘢𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘓𝘢𝘷𝘪𝘴𝘩!
https://discord.gg/RnZEac

Hey ! ✨

Tu aurais besoin de faire ta publicité ? Où tu cherche simplement un autre serveur publicitaire ? 🌏

Purb Publicitaire est fait pour toi ! ⛅
(Oui le "r" dans "pub" est faire volontaire 🌈)

⭐ C'est un serveur publicitaire avec :
Une vingtaine de salon publicitaire différent 🎨
- Pour les différents types de serveur Discord, tes réseaux & des services, ou bien des salons un peu plus spéciale (Spam pub entre autre) ! 🎯

Un staff compréhensif, drôle et super réactif 💪
- Pour que tes problèmes soit réglé hyper rapidement ! 📡

Des events, sondage, giveaway régulier 🔔
- Pour faire participer la communauté ! 🔊

Des règles simples,partenariats toujours ouvert et bien plus encore ! 📝

Qu'attends-tu pour nous rejoindre ? 📞

🔖 Ton ticket : https://discord.gg/YFVdqdb 🔖
Chciał/a byś wybić swój serwer i zyskać kilka nowych użytkowników? Jeśli tak to ten serwer jest dla ciebie!

Serwer **Strefa Reklam** oferuje takie rzeczy jak:

| **Możliwość zareklamowania swojego serwera discord bez żadnego partnerstwa**
| **Opcja zareklamowania swojego kanału na YouTube czy też kanału na Twitch'u**
| **Darmowe reklamowanie swoich mediów społecznościowych takich jak Instagram, Snapchat etc..**
| **Pomocną Administrację która pomoże w trudnych sytuacjach**
| **Możliwość partnerstw czy też wyróżnienie swojej reklamy dla bardziej wymagających**