Server owo

Discord Server mit dem Stichwort owo

1 - 24 von insgesamt586 Servern
Welcome to AniGame Room! A server dedicated to providing you with a fun and welcoming experience! As you talk and are active you level up and can get your own personal room to play AniGame and other bots in!
----Epic RPG Grinders Squad----

Hey there, Recruit! Welcome to the Epic RPG Grinders Squad! A welcoming server for all players of EPIC RPG with a close knit community, helpful players, giveaways and social corners!

☆ Epic RPG ☆
-Automatic reminder roles for epic events, giveaways, miniboss and arena, etc
-Cooldown reminder based on your cooldown reduction/donator perk on Epic RPG
-Coins giveaway on special events/milestones and from Genuine Tycoons
-Epic coin giveaway from our Dungeon Master/Maiden
-Nitro giveaway from our Dungeon Master/Maiden

☆ Close Knit Social Community ☆
-We have a very close community with channels for sharing photos, stories, personal discussion, voice channels and IRL discussion. We respect everyone within the server!
-Games and giveaways - we run epic coin giveaway trivia, coin giveaways and many more fun enjoyable prizes/games!

☆ Lots of side bots ☆
-Dank Memer
>Disabled steal, bankrob and rich commands to ensure every player has their wallets/banks safe. You can try to beg for coins though
>Reminder for beg, hunt, fish, search/scout, post memes/pm and hourly and daily for non-donator players
-OwO
>Reminder for hunt, battle and pray (Needs to use `w` as prefix to work)
-Idle Miner
-AniGame
>A channel dedicated for spawns and reminder
-PokéRealm
-Pokeheart
-Enchanted
-UnbelievaBoat
-piggy
-Tatsu
>The "Recruit" autorole is automatically added to you upon joining
-Leveled roles for personal channel creation
-Confessional
>If you have real life problems or any rants or nonsense chats you want to send but you want to be anonymous, you can DM the bot and enter the code needed (Check out the channel for it)
-Mudae
>There's a toggle snipe settings so no one can claim your wished character in your rolls within 8 seconds
>Lower kakera price for each badges starting at 1k for each and 500 for kakera loots
>Monthly harem reset until server is 1 year old
-Urbot (Requires a role to access channel)
>Just like Waifu and Pokecord bot but League of Legends version!
>Reminder for daily, daily shard and daily gacha
-Counting (Requires a role to access channel)
-Aki
-Nadeko
-ZeroTwo
-Yui
-TacoShack
-Rumble Royale

☆ Music bots (Groovy, Rythm, Rythm 2, FredBoat) ☆
-Have a DJ role (Music Merrymaker and Sound Symphonist for Rythm) when you actively use music commands

Social circle including:
General chat
Storytelling (short stories)
Artwork (post your art here!)
Photography and Pics (Share your shots here)
Philosophy (Post your tips for life and more!)
Meme channel (A safe and a dark one)
Starboard Fame (posts with 2 stars are shown in the starboard for all to see)
Direct admin contact channel. If you have any questions, all admins are listed there!

We promote members within the community to moderator and admin based on their activity within the server.
Hey! Looking for a server for a Brawlhalla clan or community? Or just looking for a place to chit and chat? Hop on!

We'll be waiting :)
▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ City of Light █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂
We are a dank memer based server! We have owo, idle miner, mafiabot, plenty of events and prizes too! Why should you join us? Well,

⭐️ Rob disabled (In the name but whatever),
⭐️ We have lots of bots,
⭐️ We have lots of staff,
⭐️ A friendly community,
⭐️ We have lots of giveaways,
⭐️ We have specials every 100 members,
⭐️ We have Level 1 Boost perks,
⭐️ and we have Dank Memer Premium!
Server Invite: https://discord.gg/pc55h99
So why don't you join us?
🌍DISCORD BOT LAND🤖
👉Growing programming & bot community on Discord!
👌A perfect server of Discord bots to enhance your own server.
💻We provide coding and bot support.
❓Looking for a bot? Ask right away!
🤖JOIN NOW🤖
This is The Merge!
We merge all sorts of things together into one server! Here’s what we offer:

-A kind and helpful community :)

-Self-made Grind Assist (auto-reminder) for Epic RPG (same one is used in Epic RPG Gladiators we created theirs :)-

-Banking system for Epic RPG-

-Special Events-

-Giveaways-

-RPG bots (Epic RPG, IdleRPG and Discord Dungeons)-

-Even More Bots (Dank Memer, Pokecord, and gambling bot)-

-Leveling System with role rewards-

-Self Roles-

-Mod Applications-

-Dedicated Spam Channel-

-Suggestions-

-Music-

-Tons of Emoji-

-Counting bot-

-Epic RPG and Dank Memer Donations-

So what are you waiting for, come on and join! You have nothing to lose!
P.s.Dank Memer Robbing is disabled =))
A bunch of circle addicted weebs, who worship lamps.
.
.
come join us, and may the lamp be with you.
⭐️Friendly and chatty community⭐️Tons of bots 🐸DankMemer ✨Frequent Giveaways✨ In-server heists✨Robbing Disabled
➟ ~TITANS~
➟ We are a Newly Created, PREMIUM Dank Memer based discord server

➟ ~TITANS~

➟ We are a premium dank memer server along with various other premium bots, a fun and active community. Join us and enjoy the fun!

➟ What we offer:
➟ Dank Memer Giveaways Everyday
➟ Daily Heist (1 Million+)
➟ Fun Premium Game Bots (Mafia etc)
➟ Rob and Heist Permanently Disabled
➟ Premium Server and Bots
➟ Booster and Investor Rewards and Perks
➟ Friendly and Responsive staff
➟ Fun Active Community, Enjoy Your Stay!
➟ Robbing Server list for Pro Thieves!
*the server has a halloween theme and will go back after spooky month*
N̴e̴e̴d̴ ̴f̴r̴i̴e̴n̴d̴s̴ ̴o̴r̴ ̴p̴e̴o̴p̴l̴e̴ ̴t̴o̴ ̴t̴a̴l̴k̴ ̴t̴o̴?̴ ̴c̴o̴m̴e̴ ̴d̴o̴w̴n̴ ̴t̴o̴ ̴V̴i̴r̴g̴i̴n̴ ̴T̴o̴w̴n̴.̴
̴W̴i̴t̴h̴ ̴a̴c̴t̴i̴v̴e̴ ̴m̴e̴m̴b̴e̴r̴s̴,̴ ̴a̴c̴t̴i̴v̴e̴ ̴s̴t̴a̴f̴f̴,̴ ̴M̴u̴d̴a̴e̴,̴ ̴o̴w̴o̴,̴ ̴r̴o̴l̴e̴s̴,̴ ̴c̴h̴o̴o̴s̴a̴b̴l̴e̴ ̴c̴o̴l̴o̴r̴s̴,̴ ̴P̴o̴k̴e̴B̴o̴t̴,̴ ̴M̴a̴r̴r̴i̴a̴g̴e̴B̴o̴t̴,̴ ̴a̴n̴d̴ ̴m̴o̴r̴e̴.̴
̴t̵̨̬̑h̴͙̾̌̚͜e̵̢̬̥̿̔͘ř̵̜̀͠ḛ̷̗̞͑͘ ̸̱̤͗͠ǐ̷̞̪̤́͝s̵͚̏͠ ̸̛̣n̷͖̑͘ȯ̷̺̬ ̷̧̈͝e̸̲̽̒ś̶̛̪̘c̴͎̈͠a̶̡̲͆p̶̽ͅe̴̩̘̎͋
̴T̴h̴e̴ ̴T̴o̴w̴n̴ ̴i̴s̴ ̴s̴p̴l̴i̴t̴ ̴i̴n̴t̴o̴ ̴4̴ ̴C̴h̴a̴n̴n̴e̴l̴s̴.̴ ̴T̴h̴e̴ ̴T̴o̴w̴n̴h̴a̴l̴l̴ ̴(̴w̴h̴e̴r̴e̴ ̴p̴e̴o̴p̴l̴e̴ ̴c̴a̴n̴ ̴s̴o̴c̴i̴a̴l̴i̴z̴e̴)̴,̴ ̴T̴h̴e̴ ̴A̴r̴c̴a̴d̴e̴ ̴(̴w̴h̴e̴r̴e̴ ̴y̴o̴u̴ ̴c̴a̴n̴ ̴p̴l̴a̴y̴ ̴w̴i̴t̴h̴ ̴t̴h̴e̴ ̴b̴o̴t̴s̴)̴,̴ ̴T̴h̴e̴ ̴P̴h̴o̴n̴e̴b̴o̴o̴t̴h̴ ̴(̴V̴c̴)̴,̴ ̴A̴n̴d̴ ̴t̴h̴e̴ ̴b̴a̴c̴k̴ ̴a̴l̴l̴y̴ ̴(̴N̴s̴f̴w̴ ̴1̴8̴+̴)̴.̴
̴t̷͎̯͂̇͠h̷̥̊̀e̸̬̺̿̂ ̴̡͎̾͐͐d̵̬̘̈́̈́͠e̸͙̹̺̒̈́a̶̹̻͑̾͜d̵͕͛̊ ̶̹̫̔ẉ̸͈̟̈́i̷͇̩̓l̵̤͐̕͝l̸͕̔͌ ̷̪̱͂͜r̴̖͈̗̂i̶͚̼̓͝s̷̰̝̏̒͝ȩ̵͂ ̴̘̺̄̓́
̴w̴e̴ ̴h̴a̴v̴e̴ ̴a̴c̴t̴i̴v̴e̴ ̴G̴i̴r̴l̴s̴ ̴a̴n̴d̴ ̴B̴o̴y̴s̴ ̴i̴n̴ ̴t̴h̴i̴s̴ ̴s̴e̴r̴v̴e̴r̴ ̴i̴f̴ ̴t̴h̴a̴t̴ ̴m̴a̴t̴t̴e̴r̴s̴ ̴t̴o̴ ̴y̴o̴u̴.̴
̴I̷̡͌̏̀š̶̡̰̩̿͘ ̸̹̮̇̆ť̶̥h̷̖̀ỉ̵̧̐s̶̲͇̃ ̶̭̹̲͑̑ȇ̴͓͓v̸̞̰̽ͅë̸̞̩͔n̸͍̉ ̷̮̃͊͠ṟ̶͍̀e̶̛͚̱ạ̶͂̿ḏ̸̃̍̓a̷̹̱̚b̵̛̰͔͚̌͝l̴̦̒́̋é̸̤̤͕̌̀ ̵̻̖͂̈
̴w̴e̴ ̴a̴l̴s̴o̴ ̴h̴a̴v̴e̴ ̴p̴e̴o̴p̴l̴e̴ ̴a̴c̴t̴i̴v̴e̴ ̴i̴n̴ ̴V̴C̴ ̴a̴l̴m̴o̴s̴t̴ ̴e̴v̴e̴r̴y̴ ̴n̴i̴g̴h̴t̴ ̴
̴Ì̴̢̛̳͠f̷̧̲̓̐ ̶̼̆̀̒ÿ̶͈̰́o̴̡͙̪̔̌ù̶̟̪͍̕ ̶̙͚̿̊c̵͓̱̈ă̴̡̢̮n̸͎̪̔̚ ̷͔̯̂͋̑r̶̡̢̞̈̏ë̴͓̻́̎ã̸̩̞̥̒͘d̷̦̀̈͂ ̶̠̽ͅt̴̟̮͂ḣ̸͓̈ḯ̵̘̠͛s̴̘͎͌̓͊ ̷̨̣̒̌̚Ĩ̶̮̩̺ ̶̮́̄̈́l̵̛̻͈õ̷̗v̷̧̺̍e̵͕̓ ̵̨͉̞̇̕y̴̩̿͊͊o̴̢̗̿̑̿u̷͔̥̥͐̕ ̸͉̄͊̈́
̴m̴u̴s̴t̴ ̴b̴e̴ ̴1̴6̴+̴ ̴a̴n̴d̴ ̴d̴o̴n̴'̴t̴ ̴j̴o̴i̴n̴ ̴i̴f̴ ̴e̴a̴s̴i̴l̴y̴ ̴o̴f̴f̴e̴n̴d̴e̴d̴ ̴ ̴*̴b̴u̴t̴ ̴w̴e̴ ̴a̴r̴e̴ ̴L̴G̴B̴T̴Q̴ ̴f̴r̴i̴e̴n̴d̴l̴y̴*̴ ̴a̴n̴d̴ ̴n̴e̴v̴e̴r̴ ̴t̴a̴k̴e̴ ̴a̴n̴y̴o̴n̴e̴ ̴t̴o̴o̴ ̴s̴e̴r̴i̴o̴u̴s̴l̴y̴ ̴i̴n̴ ̴t̴h̴e̴ ̴s̴e̴r̴v̴e̴r̴,̴ ̴i̴f̴ ̴y̴o̴u̴ ̴h̴a̴v̴e̴ ̴a̴ ̴p̴r̴o̴b̴l̴e̴m̴ ̴w̴i̴t̴h̴ ̴a̴n̴y̴o̴n̴e̴ ̴y̴o̴u̴ ̴c̴a̴n̴ ̴m̴e̴s̴s̴a̴g̴e̴ ̴t̴h̴e̴ ̴o̴w̴n̴e̴r̴ ̴(̴m̴e̴)̴ ̴a̴t̴ ̴a̴n̴y̴ ̴t̴i̴m̴e̴.̴ ....ɘꙅiɿ ||iw bɒɘb ɘʜT....
🆃🅷🅴 🆂🅴🆁🆅🅴🆁 🅸🆂 🅸🅽 🆂🅿🅾🅾🆈 🅼🅾🅳🅴 *we are not edgy we just spooking it up lol*
**Sleepy Snorlax®** is a Pokemon server with small but friendly community. We do giveaways and tournaments. You can earn your very own gym badge if you manage to defeat our gym masters. If you have any suggestions feel free to contact our staff, we are always open for new ideas!

We have :

**-= ALL POKEMON games =-**

-Snipe protected spawns-
-Events-
-Tournaments-
-Gyms and gym badges-
-Quiz and mini games-
-Daycare service-
-Options for advertising-
-Giveaways-
-Special Giveaways-
-24/7 live support-

Other games:

**-= Mudae =-**
**-=Dankmemer=-**
**-=Isekai=-**
**-=OwO=-**
**-=AniGame=-**
**-=Tatsu=-**
And much more! Just pick your poison :D

https://discord.gg/NTDRM6U
Server ni untuk apa?
Untuk orang-orang yang berada dalam kesenduan yang ingin mencari ketenangan.
(Bapak cliche)
p/s: Hidden place for Alam Bunian ;)

Just relax.Heal yourself.Make a new friends too!!
⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰ Anime Realm ⊱ ━━━━.⋅ εïз ⋅.━━━━ ⊰

Welcome to Anime Realm!
-> The first discord server that is focused on the anigame bot!

-> Trade, battle, and catch anigame cards!

-> 150+ cute and amazing emojis!

-> Complete with other fun bots!

-> Complete with a Gaming corner, for our fellow gamers!

-> Jam to music in our voice chats with friends!

-> A friendly staff team, and community to chat with!

-> Lots of upcoming giveaways and events!

⊱ ━━━━━━━━━━━━━━━.⋅εïз⋅.━━━━━━━━━━━━━━━━ ⊰
Neu!
sohbetin iyiyse buyur kanks kuralar ve kısıtlamalar olmadan sohbet ve muhabbetimize bekliyoruz kankss
Welcome guys! Woof Woof menyediakan pelbagai ruangan seperti:

-Gaming
-Radio
-Dank Memer, Owo Bot dsb.
-perfect music bot channel for all
-cool giveaways
-24 hours active server

"Anda dijemput hadir ke server kami!" -Owner
Family and friendship is #1 here
You can play bot game
Suggest another game
Chit chat with others
Get help with the game
Oh im forget
We try to always make epic rpg coins giveaways everydays
But tbh for TT0/1 Mostly
HEY! We'd love to have you! This is a server for people who are interested to talk about games, anime, manga or just chill our and talk about your day. What do we offer? Here's the just of it:
-Great Community
-Giveaways (Mostly Nitro or bot credits)
-Streaming Channels
-Chatting
-Movie Nights
-Dank Memer
-OwO
-Epic Rpg
-And every bot you would want

Whatever you may be looking for, I'm sure the server has something you'd enjoy. This is a safe space for all. We all look forward to meeting you!
Neu!
Herkese merhaba
Anime üzerine olan sunucumuza gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Yakın zamanda NİTRO çekilişimiz olacaktır.
╭────────────────────────────╮
✦ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ!
ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ꜱᴇᴠᴇʀ ɪ ᴘʀᴏᴍɪꜱᴇ ᴜ ᴡᴏɴ'ᴛ ʀᴇɢʀᴇᴛ ɪᴛ ᴡᴇ ʟᴏᴠᴇ ꜱᴇᴇɪɴɢ ɴᴇᴡ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱ ᴛʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴏꜱᴛʟʏ ᴀɴ ᴀɴɪɢᴀᴍᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ɪꜰ ᴜ ᴡᴏᴜʟᴅ ʟɪᴋᴇ ᴀɴʏ ʜᴇʟᴘ ᴊᴜꜱᴛ ᴘɪɴɢ ᴍᴇ ᴏʀ ᴀɴʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴅᴍɪɴ ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ʀɪɢʜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ᴜ.
──────────────────────────────
Welcome to OwO
We have a lot of fun things here! Including:
Over 90 fun emojis
A Super Chill Community
Super Active Staff & Production
Special perks for Nitro Boosters
NSFW channels
Cool/Amazing Partner Servers
We hope to see you there
Welcome In Our Server Wolfram Gamers an active server well designed server you can Do so many things here dank memer main bot daily Heist Giveaways and many more